Prattica cu cui ti è solitu...


Prattica cu cui ti è solitu pratticari e a chiddi megghiu di tia fanci li spisi.


(by nonno Giovanni)