Sant'Antuninu

Sant'Antuninu quandu era malatu,
tutti li santi lu ivunu a vidíri.

La Madinnuzza cci purtau nu granatu,
lu Signuruzzu dú puma gentili!
Cci dissi : Te, cunfortiti malatu,
chi tutti 'mparadisu at'a a viniri !

Mamma Marina (la cantava ricordando  nonna Santa)