La storia di Pricozzu


Quandu nui figghioli non ndaivimu vogghia i laurari me Patri mi cuntava , " a storia i Pricozzu" .

U Patri: Pricozzu, veni ccà, aiutimi a cogghiri i fica e i mintimu supra a cannizza!
Pricozzu: no Papà, ora non pozzu!
U Patri: Pricozzu, dammi na manu a carriari i ligna pu furnu, pirchì dumani amaffari u pani cottu!
Pricozzu: no Papà, ora non pozzu!
U Patri: Pricozzu, veni ccà figghiu meu, pigghia u panaru chi cugghimu i pumadoru pi fari a sarsa!
Pricozzu: no Papà, non pozzu!
U Patri: Pricozzu, veni o taulu, ca to mamma cucinau a pasta o furnu e vinni accussì bella chi ti ddicchi i mussa!

Pricozzu: ... vabbò papà, addocu vegnu comu pozzu.

By, me Patri Peppi.
Carmelo Romano