Nc'era 'na vota 'na vecchiareddha

'Nc'era 'na vota 'na vecchiareddha chi scupava 'na chresioleddha. Mentri scupava trovau nu sordiceddhu e dissi :

" - Chi mi 'ccattu ? Se mi ccattu 'u luppinu 'e jiettari i scorciceddhi e si li mangianu 'i gaddhineddhi ! Se mi 'ccattu u paniceddhu mi cadinu 'i muddhicheddhi e si li mangianu 'i gaddhiceddhi ! Ora pigghjiu 'e m 'accattu 'u latti cusì non jiettu nenti! - " 

'U ccattau e, siccomu sonava 'a Missa, 'u 'mmucciau nta nu purtusu e trasiu intra 'a Chresia.

Quandu tornau da Missa jiu mi pija mi su mbivi : allongau 'a manu nto pertusu ma 'u latti no vitti cchjiù perchì si ll 'aviva rrobatu 'u surici e s' 'u stava 'mbivendu iddhu!!!

'A vecchiareddha arraggiata 'cchjiappau 'u suruci chi s' 'a stava fujiendu e nci sciuppau 'a cuda!

Allura 'u surici si misi a ciangiri 'ngusciandu e gridava:"- Vogghjiu 'a cudiceddha mia! Vogghjiu 'a cudiceddha mia!-"

' A vecchia però nci arrispundiu: " - Dammi 'u latticeddhu meu caj ieu ti dugnu 'a cudiceddha tua! -"

'U surici pijau e si ndi jiu d''a crapa e nc' issi:" - Oh crapa crapa dammi latti ca 'u latti nci 'u dugnu a vecchiareddha e iddha mi duna 'a cudiceddha mia! -"

E 'a crapa nci arrispundiu: "- Pari chi tu mi portasti erba! - "

E 'u surici si ndi jiu 'nta ll'ortu e nc'issi: Oh...ortu ortu dammi erba, ca l'erba nci 'a dugnu a crapa, a crapa mi duna 'u latti , 'u latti nci 'u dugnu a vecchiareddha e ...'a vecchiareddha mi duna 'a cudiceddha mia! -"

E l'ortu nci arrispundiu: "- Pari ca tu mi portasti acqua! -"

E 'u surici si ndi jiu a funtana e nc'issi: "- Oh funtana funtana mi duni nu pagghjiolu d'acqua ?! Ca l'acqua nci 'a dugnu all'ortu , l'ortu mi duna l'erba, l'erba nci 'a dugnu a crapa, 'a crapa mi duna 'u latti ,'u latti nci 'u dugnu a vecchiareddha e 'a vecchiareddha mi duna... 'a cudiceddha mia!?

A' funtana ...nci doliu 'u cori ...e nci dezi l'acqua !

Cusì l'acqua nci 'a dezi all'ortu , l'ortu nci dezi l'erba , l'erba nci 'a dezi a crapa , 'a crapa nci dezi latti , 'u latti nci 'u dezi a vecchiareddha e... 'a vecchiareddha nci tornau 'a cudiceddha sua!

'U surici , cuntentu, si misi mi 'zzumparia casa casa ! Zzumpariandu zzumpariandu jiu a finiri nta 'na padeddha o focu, aundi 'a vecchia stava frijendu ogghjiu mi faci 'i purpetti e...e moriu!

Allura succediu nu parapigghjia: 'u portuni s'apriva e chiudiva, 'a scala calava e 'nchjianava , 'u focu 'ddhumava e stutava, a piraredda scutulava e ...a vecchia si schiantava  e ciangiva!

Daniela Cozzupoli (by nonna Carmela)